Regulamin sklepu

搂 1

Postanowienia wst臋pne

1. Sklep internetowy GTT (nazwa sklepu), dost臋pny pod adresem internetowym www.sklepgtt.pl,
prowadzony jest przez RIFLEX Sp. z o.o. wpisan膮 do KRS pod numerem 0000960627, NIP 6812091823
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w
korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej
przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
2. Sprzedawca – firma RIFLEX Sp. z o.o. wpisana do KRS pod numerem 0000960627, NIP 6812091823
2. Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
3. Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮
prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu
dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym
www.sklepgtt.pl
5. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w
porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i
zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze
Sprzedawc膮.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz
informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
10. Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie
Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w
Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
11. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w
szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
12. Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y
mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
13. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a
Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 –
stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

搂 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Borz臋ta 222, 32-400 My艣lenice
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sklepgtt.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 665 592 269
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 87 1050 1445 1000 0092 1868 6419
5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w
podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach 09:00 鈥 16:00.

搂 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na
Produkty, niezb臋dne s膮:
a. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

搂 5
Informacje og贸lne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci
za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮,
niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z
infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez
Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta
zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych
i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek
VAT).
4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili
wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
5. W przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na czas nieoznaczony
ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres
rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie
wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a
tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie
podana w Sklepie w opisie Produktu.
搂 6

Zak艂adanie Konta w Sklepie

1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie
podstawowych danych (imi臋 i nazwisko, adres, telefon, e-mail)
2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u
jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w
szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7

Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:
1. zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥 (lub
r贸wnoznaczny);
3. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;
4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji – wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa
Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li
s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
5. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥/klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥 oraz potwierdzi膰
zam贸wienie, klikaj膮c w link przes艂any w wiadomo艣ci e-mail,
6. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰

zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

搂 8

Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
a. Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa,
b. Przesy艂ka paczkomatowa InPost
c. Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: Siepraw, Anieli Salawy 103
2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
a. P艂atno艣膰 przy odbiorze
b. P艂atno艣膰 za pobraniem
c. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy
d. P艂atno艣ci elektroniczne
e. P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮.
3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋
za stronach Sklepu.

搂 9

Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu
przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z
搂 7 Regulaminu.
2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego
przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej
wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej
Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego
przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez
Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a
Sprzedawc膮.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany
jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
b. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci
przy odbiorze przesy艂ki.
c. p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci
przy odbiorze przesy艂ki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowo艣ci przesy艂ki do
odbioru.
4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez
Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego
paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
5. A W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najd艂u偶szy podany termin.
B W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰
偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po
skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
6. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub
kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy
Sprzeda偶y,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru
przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie
dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na
podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, Klient ma mo偶liwo艣膰
odbierania Produkt贸w cz臋艣ciami (stosownie do ich gotowo艣ci do odbioru) lub te偶 odbioru wszystkich
Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
8. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub
kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got贸wk膮 przy odbiorze osobistym 鈥 od dnia zawarcia
Umowy Sprzeda偶y.
9. Dostawa Produktu odbywa si臋 na terenie Unii Europejskiej.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi
na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w
tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
11. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.
搂 10

Prawo odst膮pienia od umowy

1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami
lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z
rzeczy.
5. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta
o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
6. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮
poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez z艂o偶enie o艣wiadczenia
na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3.
O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
7. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca
niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
8. Skutki odst膮pienia od Umowy:
a. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
b. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie
p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.
c. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y
przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na
inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
d. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re
zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
e. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu
od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu
14 dni.
f. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze
wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego
w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie
poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w
Sklepie.
10. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu
do Umowy:
a. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug
specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu,
kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze
wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

c. w kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki
termin przydatno艣ci do u偶ycia,
d. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta,
kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia
przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,
e. w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia
od Umowy,
f. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j
charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,
g. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i
kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte
po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋,
j. o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie
艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do
odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od
Umowy,

搂 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklep贸w, sprzedaj膮cych nowe produkty

1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej
wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮
towaru.
wersja dla sklep贸w prowadz膮cych sprzeda偶 dla konsument贸w i dla tych, kt贸rzy chc膮, by brak
odpowiedzi na reklamacj臋 z艂o偶on膮 przez przez kupuj膮cego by艂 automatycznym jej przyj臋ciem
6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie
14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.
7. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres podany w 搂 3
niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰,
b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
搂 12

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅
1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych
sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych
procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y
ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod
nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych
sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
a. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o
kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.

poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze
Sprzedawc膮.
b. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego
zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
c. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a
Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona
konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego
zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
a. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮
pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci
elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia
tej偶e umowy.

搂 14

Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest:
zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮
na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie
obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu
us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.